Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Iнтелектуальні машини: ситуаційний і когнітивний підходи

​Науковий напрямок закладено к.т.н., доцентом Поляковим Вілленом Григоровичем​, який прийшов на кафедру в 1970 році з інституту гірничої механіки і кібернетики АН УРСР, де їм була підготовлена під керівництвом д.т.н, проф. Рогинського В.Н., і захищена в 1969 році кандидатська дисертація на тему «Дослідження корисної інформації в автоматизованій системі диспетчерського управління підземним локомотивним транспортом вугільної шахти».

​Наукова тематика, яку він приніс на кафедру — «Теорія інформації: семантичні та прагматичні аспекти». У рамках цього напрямку проводилися теоретичні дослідження з метою створення моделей кількісної оцінки цінності і старіння інформації , а також встановлення залежностей між кількістю інформації та її цінністю. Працювали аспіранти Каргін А.О., Румянцев Н.В., Дьомін В.А., Марченко А.Г., Пономаренко В.Г. і Поляковим В.Г. була підготовлена докторська дисертація. Теоретичні результати були використані при вирішенні завдань надійності і в моделях масового обслуговування, а також впроваджені на підприємстві ВО «ТОЧМАШ» у виробництві точного лиття при виконанні госпдоговірної теми «Удосконалення автоматизованої системи управління технологічним процесом в цеху точного лиття»​.

Після смерті Полякова В.Г. науковий напрямок з інформаційних технологій на кафедрі очолив Каргін Анатолій Олексійович. Він випускник 1973 р. Донецького державного університету, отримав диплом радіофізика зі спеціалізацією з технічних засобів систем управління. Навчався в аспірантурі на кафедрі «Технічні засоби систем управління» за спеціальністю 05.13.01 «Технічна кібернетика і теорія інформації». Підготував кандидатську дисертацію під науковим керівництвом доцента к.т.н. Полякова В.Г. на тему «Дослідження цінності інформації», яка використовувалась в автоматизованих системах управління для забезпечення експлуатаційної надійності технологічного обладнання«. Дисертацію було захищено у 1979 році в Харківському інституті радіоелектроніки.

Займався прикладними питаннями теорії цінності інформації. Розроблені ним моделі отримали практичне втілення в автоматизованій системі контролю працездатності і локалізації несправностей у виробництві точного лиття на Донецькому машинобудівному заводі «ТОЧМАШ».

У 1983-1984 рр. пройшов наукове стажування в університеті Лондона (Квін Мері Коледж). Стажувався у професора Е. Мамдані, де займався дослідженням і розробкою нечітких методів управління технічним комплексами.

Після повернення з наукового стажування Каргін А.О. створив у ДонНУ науково-дослідну лабораторію «Перспективні інформаційні технології», яка мала змішане фінансування: ДКНТ СРСР і госпдоговірні теми з підприємствами оборонної промисловості СРСР. Тематика досліджень і розробок — створення перспективних систем ситуаційного управління складними технічними комплексами.

У 1997 році Каргіним А.О. була захищена докторська дисертація в спеціалізованій раді Харківського інституту радіоелектроніки на тему «Інтелектуальні управляючі системи реального часу для гнучких автоматизованих виробництв». Наукова школа Харківських «інформатиків» зіграла істотну роль в його науковій кар’єрі.

За період 1990-2014 рр. за тематикою наукової школи були підготовлені і захищені 15 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Становленню наукової школи сприяла робота спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.13.06 — інформаційні технології, — та регіонального наукового семінару «Проблеми комп’ютерних наук». Головою ради і керівником семінару є професор Каргін А.О.

Опубліковано більше 300 наукових робіт:

  1. Розробка моделей і технологій подання та обробки знань і даних для інформаційних систем (д/б тема № 95 1вв/42)
  2. Дослідження і розробка моделей подання й обробки знань в ситуаційних системах управління реального часу (д/б тема № 98 1вв/42)
  3. Технології ситуаційних нечітких динамічних процесів для створення систем штучного інтелекту (д/б тема № 01 1вв/42)
  4. Інтелектуальні машини, засновані на інтегрованих знаннях (д/б тема № 04 1вв/42)
  5. Інтелектуальні машини з самонавчанням, засновані на інтегрованих знаннях (д/б тема № 07 1вв/42​)
Сьогодні в рамках загального підходу наукові дослідження проводяться за наступними напрямками:
  1. Моделі, метод і технологія обробки інформації, засновані на молекулярно-клітинних механізмах передачі сигналів. Керівник д.т.н. проф. Каргін А.О.
  2. Навчання в системах контекстно-ланцюгового ситуаційного керування. Керівник д.т.н. проф. Каргін А.О.
  3. Когнітивні моделі в людино-машинних системах на основі дискретних інтервальних нечітких систем другого типу. Керівник к.т.н. доц. Петренко Т.Г.
  4. Інтерпретація різнорідної інформації на основі нечітких концептуальних моделей. Керівник к.т.н. доц. Парамонов А.І.
  5. Комп‘ютерна обробка звуку й розпізнавання мовлення за допомогою моделей штучного інтелекту та машинного слуху. Керівник к.т.н. доц. Шарій Т.В.​