Дисципліни за вибором

Перелік дисциплін

122 Комп’ютерні науки

Комп'ютерна графіка

Комп’ютерна графіка

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Сучасне графічне програмне забезпечення у галузі створення, опрацювання зображень для корпоративних сайтів, інтернет-торгівлі, іміджево-рекламної поліграфічної продукції тощо. 2D, основи 3D, растрова, векторна графіка Adobe Photoshop. Методи подання кольорів, кольорові моделі., опрацювання фотографій. Прийоми, алгоритми створення та редагування зображень. Анімаційні ефекти.

Програмні результати навчання (ПРН) визначені в освітній програмі:

 • Знати, розуміти та бути здатним застосовувати на базовому рівні основи комп’ютерної техніки, основи алгоритмізації та програмування. ПРН-1
 • Знати основні актуальні проблеми сучасних напрямків розвитку інформаційних технологій та комп’ютерної техніки; розуміти, аналізувати, тлумачити і пояснювати нові науково-практичні результати, одержані у ході проведення комп’ютерних експериментів відповідно до спеціалізації. ПРН-4
 • Мати навички роботи із сучасною обчислювальною технікою, вміти використовувати стандартні пакети прикладних програм на рівні, достатньому для реалізації прикладних задач. ПРН-5
 • Бути обізнаним та мати базові навички роботи з окремими (відповідно до спеціалізації) розділами інформаційних технологій: комп’ютерна графіка. ПРН-10
 • Знати і розуміти роль інформаційних комп’ютерних технологій у формуванні сучасного наукового світогляду. ПРН-11
 • Мати базові навички самостійного навчання: вміти відшукувати потрібну інформацію в друкованих та/або електронних літературних джерелах, аналізувати, систематизувати, розуміти, тлумачити та запам’ятовувати її. ПРН-12
Комп'ютерна схемотехніка та архітектура компютерів

Комп’ютерна схемотехніка та архітектура компютерів

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Елементи комп’ютерної схемотехніки. Логічні елементи. Поняття елементів, вузлів і пристроїв комп’ютерної схемотехніки. Імпульсні та потенціально — імпульсні системи елементів. Асинхронні і синхронні RS — тригери. Тригери типів JK, T, D. Послідовні (накопичуючи) вузли комп’ютерної техніки. Регістри. Лічильники. Комбінаційні функціональні вузли комп’ютерної техніки. Дешифратори. Шифратори. Мультиплексори і демультиплексори. Перетворювачі кодів. Суматори. Цифро — аналогові перетворювачі. Аналого — цифрові перетворювачі. Архітектура комп’ютерів. Архітектура і структура комп’ютерів. Основні типи архітектур комп’ютерів. Призначення і основні вузли комп’ютерів. Пам’ять комп’ютерів. Функція пам’яті. Основні параметри пам’яті. Кеш-пам’ять. Постійна пам’ять. Флеш-пам’ять. Динамічна і статична пам’ять.

Програмні результати навчання (ПРН) визначені в освітній програмі:

 • Реалізовувати засвоєні поняття, концепції, теорії та методи в інтелектуальній і практичній діяльності в галузі комп’ютерних наук, осмислювати зміст і послідовність застосування способів виконання дій, узагальнювати і систематизовувати результати робіт. ПРН-2
 • Оцінювати предмет навчальної діяльності, визначати загальну мету і конкретні задачі, вибирати адекватні засоби їх розв’язання для досягнення результату, здійснювати необхідний самоконтроль, використовувати довідкову літературу і технічну документацію, розвивати та застосовувати у професійній діяльності свої творчі здібності, організовувати робоче місце, планувати робочий час. ПРН-4
 • Використовувати технології та інструментарії пошукових систем, методи інтелектуального аналізу даних і текстів, здійснювати опрацювання, інтерпретацію та узагальнення даних. ПРН-5
 • Будувати зв’язки та відносини з людьми, враховувати точку зору колег, розуміти інших людей, виражати довіру команді, визнавати свої помилки, уникати та запобігати конфліктам, стримувати особисті амбіції. Здійснювати підбір і підготовку інформації та задач проектній команді, ставити цілі і формулювати завдання для реалізації проектів і програм. ПРН-7
 • Проводити аналіз сильних і слабких сторін рішення, зважувати і аналізувати можливості і ризики ухвалених рішень, оцінювати ефективність прийнятих рішень. ПРН-8
 • Використовувати методи, технології та інструментальні засоби для проектування і розробки клієнт-серверних застосувань, проектувати концептуальні, логічні та фізичні моделі баз даних, розробляти та оптимізовувати запити до них, створювати розподілені бази даних, сховища та вітрини даних, бази знань, у тому числі на хмарних сервісах. ПРН-20
 • Використовувати методології, технології та інструментальні засоби управління життєвим циклом інформаційних систем, програмного забезпечення, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог і обмежень замовника, вміння готувати проектну документацію (техніко-економічне обґрунтування, технічне завдання, бізнес-план, креативний бриф, угоду, договір, контракт та ін.). ПРН-21
 • Розв’язувати питання адміністрування, ефективного застосування, безпеки, діагностування, відновлення, моніторингу й оптимізації роботи комп’ютерів, операційних систем і системних ресурсів комп’ютерних систем. ПРН-23
 • Володіти методами і засобами роботи з комп’ютерними мережами; вибирати конфігурацію, тип і структуру комп’ютерної мережі; експлуатувати комп’ютерні мережі в процесі виконання розподілених обчислень. ПРН-24
Технології програмування

Технології програмування

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Вступ до об’єктно-орієнтованого програмування в Python. Інкапсуляція. Успадкування. Поліморфізм. Вступ до GUI програмування засобами Python та Qt. Вступ в Qt та модулі Qt. Основні типи даних Qt. PyQt. QWidget. Модель віджетів Qt. Комунікація об’єктів. Сигнали і слоти. Управління та обробка подій. Створення додатків. Головне вікно. Геометрія вікна. Створення GUI за допомогою Qt Designer. Моделі редагування в Qt Designer. Створення основних вікон у Qt Designer. Використання файлу з інтерфейсом у додатку. Віджети. Віджети відображення. Віджети кнопок. Віджети введення інформації. Контейнерні віджети. Віджети перегляду елементів. Віджети діалогу: модальні / немодальні діалоги, попередньо визначені діалоги. Управління макетом. Класи макету Qt. Горизонтальні, вертикальні, табличні макети та макети форм. Додавання віджетів до макета. Використання макетів у Qt Designer. Model / View програмування. Вступ до архітектури Modal / View. Використання моделей, представлень та делегатів. Буфер обміну та Drag & Drop. Увімкнення Drag & Drop. Обробка буфера обміну. Інтернет-довідка та інтернаціоналізація. Інтернет-довідка. Інтернаціоналізація.

Програмні результати навчання (ПРН) визначені в освітній програмі:

 • Здобувати систематичні знання в галузі комп’ютерних наук, аналізувати проблеми з точки зору сучасних наукових парадигм, осмислювати і робити обґрунтовані висновки з наукової і навчальної літератури та результатів експериментів. ПРН-1
 • Реалізовувати засвоєні поняття, концепції, теорії та методи в інтелектуальній і практичній діяльності в галузі комп’ютерних наук, осмислювати зміст і послідовність застосування способів виконання дій, узагальнювати і систематизовувати результати робіт. ПРН-2
 • Професійно спілкуватись державною та іноземними мовами, розробляти державною та іноземними мовами документацію на системи, продукти і сервіси інформаційних технологій, читати, розуміти та застосовувати технічну документацію українською та іноземними мовами в професійній діяльності. ПРН-3
 • Оцінювати предмет навчальної діяльності, визначати загальну мету і конкретні задачі, вибирати адекватні засоби їх розв’язання для досягнення результату, здійснювати необхідний самоконтроль, використовувати довідкову літературу і технічну документацію, розвивати та застосовувати у професійній діяльності свої творчі здібності, організовувати робоче місце, планувати робочий час. ПРН-4
 • Використовувати технології та інструментарії пошукових систем, методи інтелектуального аналізу даних і текстів, здійснювати опрацювання, інтерпретацію та узагальнення даних. ПРН-5
 • Проявляти допитливість, схильність до ризику, вміння мислити, надихатись новими ідеями, втілювати їх, запалювати ними оточуючих, комбінувати та експериментувати. ПРН-6
 • Застосовувати у роботі міжнародні стандарти з оцінки якості програмного забезпечення, управління та обслуговування ІТ сервісів, моделі оцінки зрілості процесів розробки ПЗ. ПРН-9
 • Ефективно використовувати сучасний математичний апарат в професійній діяльності для розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру в процесі аналізу, синтезу та проектування інформаційних систем за галузями. ПРН-12
 • Використовувати формальні моделі алгоритмів та обчислюваних функцій, встановлювати розв’язність, часткову розв’язність та нерозв’язність алгоритмічних проблем, проектувати, розробляти та аналізувати алгоритми, оцінювання їх ефективності та складності. ПРН-14
 • Розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати парадигму програмування з позицій зручності та якості застосування для реалізації методів та алгоритмів розв’язання задач в галузі комп’ютерних наук, створювати надійне та ефективне програмне забезпечення. ПРН-19

125 Кібербезпека

Безпека електронної комерції

Безпека електронної комерції

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Нормативно-правові засади та визначення спеціальних телекомунікаційних систем. Загрози в сфері електронної комерції. Спрощена модель електронної комерції. Особливості та безпека платіжних систем. Безпека автоматизованих банківських систем. Технології забезпечення безпеки спеціальних телекомунікаційних систем.

Програмні результати навчання (ПРН) визначені в освітній програмі:

 • Застосовувати теорії та методи захисту для забезпечення безпеки інформації в інформаційних і комунікаційних системах та мережах. ПРН-18
Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах

Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Інформаційно-комунікаційні системи, сучасний стан, перспективи розвитку. Основи теорії зв’язку, практичного застосування сучасних систем зв’язку та їх застосування у інформаційно-комунікаційних системах, особливості кодування, перетворення інформації при передачі від джерела до споживача даних, системи цифрової обробки інформації для забезпечення стійкості передачі інформації під впливом шумів та завад, методи захищеної передачі інформації, а також її гарантованого зберігання.

Програмні результати навчання (ПРН) визначені в освітній програмі:

 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. ЗК-2 (ПРН-2)
 • Здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій. ФК-2 (ПРН-16)
 • Здатність відновлювати нормальне функціонування ІТ систем і мереж після здійснення кібернападів, збоїв та відмов. ФК-6 (ПРН-20)
 • Здатність виконувати спеціальні дослідження технічних і програмно-апаратних засобів захисту обробки інформації в ІТС. ФК-7 (ПРН-21)
 • Здатність здійснювати управління інцидентами інформаційної та кібербезпеки. ФК-10 (ПРН-24)
 • Здатність виконувати моніторинг даних та виявлення комп’ютерних зловживань та аномалій. ФК-12 (ПРН-26)
Інформаційна безпека держави

Інформаційна безпека держави

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Основні положення інформаційної безпеки. Концепція інформаційної безпеки держави. Характеристика інформаційних систем як об’єкта захисту. Критерії безпеки інформаційних технологій. Основні напрями забезпечення безпеки інформації та інформаційних ресурсів.

Програмні результати навчання (ПРН) визначені в освітній програмі:

 • Прогнозувати, виявляти та оцінювати можливі загрози інформаційному простору держави та дестабілізуючі чинники. ПРН-27
 • Діяти на основі законодавчої, нормативно-правової бази України та вимог відповідних стандартів, тому числі міжнародних; готувати пропозиції до нормативних актів щодо забезпечення інформаційної безпеки. ПРН-15
Комп'ютерний зір і обробка сигналів

Комп’ютерний зір і обробка сигналів

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Формування зображень. Формування зображень за допомогою гамма-випромінювання. Рентгенівські зображення. Зображення в ультрафіолетовому діапазоні. Зображення в інфрачервоному діапазоні. Зображення в діапазоні радіохвиль. Основи цифрового представлення зображень. Елементи зорового сприйняття. Будова людського ока. Формування зображення в людському оці. Зчитування і реєстрація зображення. Дискретизація і квантування зображення. Основні поняття, що використовуються при дискретизації та квантуванні. Фільтрація зображень. Просторова і частотна фільтрація. Обробка кольорових зображень. Основи теорії кольору. Моделі RGB, CMY i CMYK, HSI. Сегментація зображень. Знаходження точок, ліній. Порогова обробка. Розпізнавання зображень. Розпізнавання зображень методом теорії прийняття рішень (Нейронні мережі). Структурні методи розпізнавання (Співставлення номерів фігур та строк символів).

Програмні результати навчання (ПРН) визначені в освітній програмі:

 • Застосовувати теорії та методи захисту для забезпечення безпеки інформації в інформаційних і комунікаційних системах та мережах. ПРН-18
 • Виконувати конфігурування систем виявлення вторгнень та використовувати компоненти захисту для забезпечення необхідного рівня захищеності ІТС; використовувати інструментарій для моніторингу даних в ІТС; виконувати аналіз зловмисного програмного коду. ПРН-26
 • Використовувати теоретичні і практичні методи та методики досліджень у галузі інформаційної безпеки; застосовувати системний підхід та знання основ теорії інформаційної безпеки. ПРН-28
Стандартизація та сертифікація в галузі ІБ

Стандартизація та сертифікація в галузі ІБ

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Технічне регулювання. Оцінка/оцінювання відповідності. Основи стандартизації. Міжнародне співробітництво у галузі стандартизації. Структура міжнародної системи стандартизації. Міжнародні організації зі стандартизації. Сертифікація як одна із форм оцінки відповідності. Особливості стандартизації в галузі інформаційної безпеки. Основні фрейворки в галузі інформаційної безпеки. Фрейворки управління інформаційною безпекою.Фреймворк ISO27k. Стандарти ISO пов’язані з інформаційною безпекою за межами ISO27k. NIST framework for improving critical infrastructure cybersecurity. Передумови створення та загальні положення. Оціночні стандарти та стандарти специфікацій. «Загальні критерії». Функціональні вимоги безпеки. Вимоги довіри безпеки. Оціночні рівні довіри безпеки. Профілі захисту, розроблені на основі «Загальних критеріїв».

Програмні результати навчання (ПРН) визначені в освітній програмі:

 • Проектувати майбутню професійну діяльність з урахуванням її значущості для громадянина та держави, а також напрямків розвитку інформаційної та кібербезпеки. ПРН-2
 • Дотримуватись вимог санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки при здійсненні професійної діяльності. ПРН-4
 • Діяти на основі законодавчої, нормативно-правової баз України та вимог відповідних стандартів, тому числі міжнародних; готувати пропозиції до нормативних актів щодо забезпечення інформаційної безпеки. ПРН-15
 • Впроваджувати процеси виявлення, ідентифікації, аналізу та реагування на інциденти інформаційної/кібербезпеки; застосовувати національні та міжнародні регулюючі акти в сфері інформаційної безпеки для розслідування внутрішніх та зовнішніх інцендентів інформаційної безпеки. ПРН-24
Тестування на проникнення

Тестування на проникнення

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Загальні питання тестування програмного забезпечення. Принципи тестування. Моделі життєвого циклу програмних засобів розробки системи. Вимоги до програмного забезпечення. Життєвий цикл тестування. План тестування. Створення тесту. Тестовий сценарій (умови). Матриця простежуваності. Тест-кейси. Методи ствоерння тест кейсів. Тестове середовище. Тестові дані. Процес управління дефектами. Моніторинг і контроль прогресу тестування. Звіт з тестування. Загальна класифікація видів тестування.

Загальні питання тестування на проникнення. Необхідність проведення тестування на проникнення. Основні визначення та ролі. Тестування на проникнення в системі забезпечення інформаційної безпеки. Розуміння опонентів. Різниця між тестуванням на проникнення та хакерством. Методології (фреймворки) тестування на проникнення. Огляд найуживаніших методологій (фреймворків) тестування на проникнення. Інструментарій тестування на проникнення. Базові вимоги до лабораторії з тестування на проникнення. Віртуалізація. Огляд найуживанішого інструментарію. Основи використання Kali Linux.

Програмні результати навчання (ПРН) визначені в освітній програмі:

 • Здійснювати оцінку можливості проникнення в ІТ системи та мережі шляхом експлуатації наявних вразливостей; здійснювати оцінку захищеності ІТ систем та мереж; використовувати інструментальні засоби оцінки наявних вразливостей; оцінувати можливості та ефективність застосування, в тих чи інших умовах, інструментальних засобів оцінки вразливостей ІТ систем та мереж. ПРН-19
Технології веб-дизайну та веб-програмування

Технології веб-дизайну та веб-програмування

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Історія виникнення. Основні поняття, призначення. Поняття сервера і серверного ПЗ, web-сервера, web-додатки. Найпростіше взаємодія клієнт-сервер. Структура web-сервера. Управління web-серверами. Особливості у використанні web-серверів: Apache, IIS7, LIGHTHTTPD, nginx та ін. Сервера додатків. Серверні операційні системи. Поняття Hypertext Markup Language. Основні принципи HTML. Структура web-сторінки. Основні HTML теги. HTML5. Поняття Cascading Style Sheets. CSS синтаксис. Підключення таблиць стилів. Селектори. Множинні стилі та успадкування стилів. Розрахунок пріоритетів стилів. Комбінатори в CSS. Поняття SVG (Scalable Vector Graphics). Можливості, переваги та недоліки. Мова програмування JavaScript: типи даних, об’єкти, основи синтаксису, функції. Робота з DOM. Ази jQuery. Набори інструментів для полегшення розробки web застосунків та сайтів: Bootstrap, Foundation, Skeleton, Semantic UI, Ratchet, uikit, ionic, Kube, Pure.css та інші. CMS (Системи керування вмістом): Joomla, WordPress, Drupal, osCommerce, Magento, PrestaShop, Opencart, MODX, MediaWiki та інші. Призначення систем, особливості використання та налаштування. Знайомство з git/classroom. Об’єкт Window. Основні відмінності HTML4 від HTML5. Розмітка, навігація та селектори. Основні властивості позиціонування елементів. Можливості препроцесорів SASS/LESS/SCSS. Основні особливості JS. Тип данних number. Тип данних string. Тип данних Array, методи. Тип данних Object, методи. Зв’язок між DOM і JS. Обробка подій у DOM методами JS. AJAX, основні властивості бібліотеки jQuery, приклади плагінів написаних на jQuery. Знайомство з CMS Wordpres, налаштування та оптимізація. Пошукова оптимізація сайту. Аналіз швидкості завантаження сторінки за допомогою сервісу Google PageSpeed.

Програмні результати навчання (ПРН) визначені в освітній програмі:

 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК-3 (ПРН-4)
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК-5 (ПРН-3)
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК-7 (ПРН-5)
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК-8 (ПРН-6)
 • Здатність працювати в команді. ЗК-9 (ПРН-7)
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань. ЗК-15 (ПРН-11)
 • Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування: структурного, об’єктно-орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами та алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління. ФК-8 (ПРН-19)